Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci (BOZP), zamestnávateľovi ustanovuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a upravuje ju komplikovaný systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Na základe § 147 ods. 1, Zákonníka práce 311/2001 Z.z. je Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

Základnými preventívnymi a ochrannými službami sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22 zákona č. 124/2006 Z. z.)
Zabezpečujeme:

 • vstupný audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami),
 • poradenstvo,
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vedenie a aktualizácia agendy BOZP,
 • spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
 • pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách,
 • šetrenie pracovných úrazov (podklady, zastupovanie),
 • zastupovanie pri kontrolách orgánmi štátnej správy,
 • vykonávanie školení zamestnancov,
 • koordinácia bezpečnosti na stavenisku,
 • bezpečnostné značenie,
 • a ďalšie činnosti
 

Ochrana pred požiarmi

Legislatíva týkajúca sa ochrany pred požiarmi jasne stanovuje, že zamestnávateľ je povinný na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečiť plnenie povinnosti a úloh osobami s požadovanou odbornou spôsobilosťou alebo osobitným oprávnením.

Zastrešujeme plnenie povinností a úloh zamestnávateľa v zmysle § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Zabezpečujeme:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácií stavieb,
 • poskytovanie odborného poradenstva,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • výkon preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi,
 •  vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby,
 • a ďalšie činnosti


Ochrana životného prostredia

Potreba chrániť životné prostredie pred znečistením je jednou z najdôležitejších súčastí firiem produkujúcich odpad rôzneho druhu. Legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia zaväzuje firmy plniť povinnosti  vyplývajúce najmä zo zákona o odpadoch, vodách, ovzduší a ďalších legislatívnych predpisov a noriem.

Zastrešujeme plnenie požiadaviek, týkajúcich sa oblasti odpadového hospodárstva (zákona č. 79/2015 Z. z.) ,  ochrany ovzdušia (zákona č. 137/2010 Z.z.) a ochrany vôd  (zákona č. 364/2004 z.z.)
Zabezpečujeme:

 • vypracovanie komplexnej dokumentácie odpadového hospodárstva,
 • školenie o odpadovom, vodnom hospodárstve a o ochrane ovzdušia,
 • poradenstvo a konzultácie,
 • implementácia a nastavenie systému povinnej evidencie a ohlasovania v oblasti ochrany životného prostredia.
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy